Několik poznámek k odstupu vozidel při jízdě

Jaká je „bezpečná vzdálenost od vozidla vpředu“?

Určitě taková, abychom do něj nenarazili…

V první části jarního miniseriálu se pokusíme jednoduchou formou přiblížit problematiku tzv. bezpečného odstupu od vozidla před námi.

Základní platná právní norma pro účastníky silničního provozu je zákon 361/2000 Sb. „o provozu na pozemních komunikacích“.

 

§ 19/1 361/2000 Sb. stanoví povinnost dodržení vzdálenosti od vpředu jedoucího vozidla takové, aby v případě, že vpředu jedoucí vozidlo bude nuceno brzdit či zastavit, aby nedošlo ke střetu…

„ Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.“  Zákon tuto vzdálenost nijak nedefinuje a nespecifikuje.

Jak ji jednoduše přiblížit a upřesnit? A na čem závisí tato „bezpečná vzdálenost“?  Pod vlastním pojmem „bezpečná vzdálenost“ rozumějme raději přesnější označení „minimální bezpečná vzdálenost“ tj. jakési „technicky nutné minimum“.Vše, co bude delší, bude spadat též do oblasti „bezpečná vzdálenost“.

CO velikost bezpečného odstupu ovlivní?

Při této úvaze zjednodušíme model pohybu vozidel za sebou (elementární dopravní proud) na situaci, kdy

  • obě vozidla mají z pohledu „brzdných schopností“ tj. dosažitelného brzdného zpomalení při brzdění provozní brzdou cca srovnatelné parametry.
  • pohybují se za sebou cca konstantní rychlostí, ani jedno nejprve nezrychluje, ani nezpomaluje.
  • předpokládáme, že v případě nutnosti odvrácení střetu lze použít jen brzdění tj. nebude možno se např. vyhnout do protisměru

Tedy: v této modelové situaci velikost bezpečné vzdálenosti (BV) závisí na dvou základních parametrech:

  • na rychlosti jízdy
  • na reakční době řidiče vzadu jedoucího vozidla

Rychlost jízdy při nejčastějším vyjádření v „km/h“ často nevypovídá tolik, co její přepočet na rychlost v metrech za sekundu,„m/s“

V tabulce nečastějších povolených rychlostí to poté vypadá takto:

km/h

50 km/h

90 km/h

130

m/s

13,9 ~ 14 m/s

25 m/s

36,1 ~ 36 m/s

V okamžiku, kdy se rozsvítí brzdová světla vpředu jedoucího vozidla, řidič vozidla za ním (není-li z nějakého důvodu rozptýlen) získá,povětšině s minimální časovou prodlevou, optický vjem.

S další prodlevou pak následuje psychická reakce – vyhodnocení optického vjemu a rozhodování.

Poté reakce svalová – např. přendání chodidla pravé nohy z pedálu „plynu“ za pedál brzdy a sešlápnutí pedálu.

V dalším průběhu děje ani technická odezva systémů vozidla není zanedbatelná – vymezení vůlí,dosednutí brzdového obložení na pracovní plochu provozní brzdy (brzdový kotouč či buben) – technická prodleva a odezva vozidla do náběhu plného brzdného účinku – to vše trvá nějakou, zdánlivě malou dobu, časový úsek.

Tyto časové sekvence popisuje a shrnuje jedna z nejznámějších tabulek „bible“ každého analytika dopravních nehod v ČR:

Jednotlivé úseky reakční doby a odezvy vozidla (Bradáč a kol. „Soudní inženýrství“

 

bradac_tabulka_reakce

 

Shrnutí:

  • od okamžiku, kdy řidič zahlédne brzdová světla před sebou, může do doby než jeho vozidlo začne zpomalovat uplynout čas kolem 1 s, mnohdy i delší (aniž bychom zejména reakční dobu řidiče považovali za zpomalenou)
  • po celou tuto dobu se rychlost vozidla ještě nemění, zatímco rychlost vozidla vepředu již klesá v závislosti na dosažitelném zpomalení a vzdálenost mezi vozidly se snižuje..často až do nárazu, zejména v případech, kdy vozidlo vepředu dosahuje lepšího (vyššího) brzdného zpomalení.

Co z toho všeho vyplývá?

Základní požadavek na minimální odstup vozidel (v přímé jízdě – v oblouku/zatáčce bude situace poněkud jiná)minimálně 1 s

Jde však o úvahu vycházející ze značně zjednodušených předpokladů. Mj. nelze spoléhat na to, že vozidlo jedoucí vpředu brzdí stejně či hůře, než vozidlo vzadu.

Více napoví jednoduchá simulace pohybu dvou vozidel za sebou s odstupem cca 8 metrů, rychlost do 90 km/h, stejné (obdobné) zpomalení, ideální podmínky – součinitel adheze přes 0,9.

 http://youtu.be/w7WQvI1AU34

1 sekunda je při rychlosti povolené v uzavřené obci 14 metrů cca 3 délky běžného osobního vozidla střední třídy

při 90 km/h 25 metrů = 5 délek OA

při rychlosti 130 km/h (dálnice) pak více jak 36 metrů!

 

SROVNEJTE SI TYTO ÚDAJE S TÍM, CO DENNĚ VIDÍTE KOLEM SEBE NA SILNICÍCH!

Odstup

 Analýza odstupu vozidel za sebou v dopravním proudu je samozřejmě podstatně komplikovanější  a tento příspěvek si neklade za cíl problematiku podrobně řešit…